Faktisk.no om større forskjeller

Hvorfor øker forskjellene i Norge?. Faktisk.

Allerede i overskriften snubler Faktisk.no med en feilaktig konklusjon.

Det blir ikke bedre når bevisførselen er en vag uttalelse fra politisk hold:

Aller først: Det er nå politisk enighet i Norge om at de økonomiske forskjellene er økende. Dette ble slått fast en gang for alle da finansminister Siv Jensen (Frp) gikk tilbake på at forskjellene ikke økte etter spørsmål fra stortingsrepresentant Dag Terje Andersen (Ap) i fjor.

Det hele avsluttes med Rolf Aaberge i SSB som sannhetsvitne:

Endringer i utbytteskatten og selskapsskatten har ført til skattetilpasninger som gjør det vanskelig å gi et presist anslag på hvor mye ulikheten har økt de siste 15 årene og hvilke perioder den har økt mest og minst. Det vil vi først kunne gjøre når vi har fullført et pågående prosjekt i SSB som tar hensyn til at tilbakeholdte overskudd i bedriftene blir behandlet som eiernes inntekter.

Det «pågående prosjekt i SSB» er nå kjent for allmenheten. «Forskjellene er større enn antatt!»

Imidlertid endte prosjektet opp som en underkjent og særdeles merkverdig konstruksjon hvor eiere tillegges en andel av bedriftens overskudd. For å ta et kjent selskap som eksempel:

Flyselskapet Norwegian lot overskuddet bli værende i selskapet og dette ga grobunn for Norwegians vekst, inntekter og overskudd. Imidlertid har en aksjonær i Norwegian som ikke har fått utdelt noen andel av overskuddet, heller ikke mottatt noen inntekt. Likevel har Aaberge i et forsøk på å tegne et mer korrekt bilde av de rikes inntekt, lagt inntekten i selskapet på toppen av deres personlige inntekt! Som vi har sett, ble det ikke noe utbytte til Bjørn Kjos og øvrige aksjonærer i Norwegian. Derimot har hovedeier hvert år betalt formuesskatt for et selskap som endte på konkursens rand. Advokat Bettina Banoun kaller hele modellen til Aaberge lovstridig.

Ledende skatteadvokat slakter SSB, Ap og Hadia Tajik (nettavisen.no)

Da har vi kun omtalt de minste svakhetene ved «faktasjekken» til Faktisk.no.

Den store svakheten er Faktisk.no gjort kjent med tidligere, uten at det har medført noen korrigering. Faktisk.no viser gjerne til Storbritannia og USA, uten å peke på at en samlet venstreside nuller ut en gigantisk omfordeling, som har resultert i verdens største velferdspakke; den norske.

SSB dokumenterer via tabell 10725 en enorm vekst siden regjeringsskiftet i 2013 på hele 460 milliarder kroner i direkte og indirekte velferdsytelser. Hvordan er det mulig å hoppe over verdens største omfordeling – og hva betyr dette konkret for fordelingen mellom fattig og rik?

Fordelt pr innbygger er den reelle vekst i velferdspakken over 60.000 kroner sammenlignet med 2013.

I sum utgjør de offentlige tjenester 330.000 kroner pr innbygger; det dobbelte av svenskenes! Noe 2 ½ million skattebetalere i gjennomsnitt kun betaler ca. 40.000 kroner for i form av personskatt.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/svar-pa-spm.-1333-fra-representant-kaski/id2598745/

Sammenlignes øverste og nederste desil, P10 og P90, betaler de 10 prosent med lavest inntekt mindre i skatt i dag enn under de rød-grønne tilbake i 2008.

Hvordan er dette mulig?

Skattebidraget fra de øverste 10 prosent har økt fra 120 til over 180 milliarder kroner!

Heller ikke SVs finanspolitiske talsperson Kaski som opprinnelig satt på de faktiske opplysningene fra Finansdepartementet, har utvist synlig interesse for å gi velgerne informasjon om de største betalerne av norsk velferd.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stprp-nr-1-2007-2008–2/id483197/sec5

På forespørsel fra NRK har SSB beregnet endringen i lønnsutvikling siden 2013, til 0,359 ved ulikhetsmålet Gini. I praksis nesten ikke målbart opp fra 0,358. SSB beregnet denne marginale forskyvningen til ca. en tusenlapp i favør de rikeste.

Imidlertid tar det offentlige en stadig større del av husholdningenes utgifter. Omfanget er så stort at selv LO-medlemmenes forsikringspremier delfinansieres. Siste tilskudd for lavtlønnede er finansiering av NRK-lisensen, noe som betyr besparte 2.830 kroner.

Alle besparelsene kompensert fra «fellesskapet» har økt med hele 60.000 kroner siden 2013. Da er det regelrett uverdig av SSB og venstresiden å føre velgerne bak lyset gjennom fokus på en marginal tusenlapp mens de 60 lapper totalt ignoreres. Betyr ikke alle «gratis» ytelser noe? Aldri har ulikheten i Norge vært mindre!

Ca. 13.000 rikinger betalte i 2019 vel 27 milliarder kroner i skatt, etter en skattelette på ca. en milliard kroner. Med venstresidens enorme fokus på skatteletten til «de rike», tåkelegges effektivt de viktige spørsmål som: Hvordan finansieres vår unike velferd?

Bidraget til Faktisk.no blir sementering av venstresidens desinformasjon -i så stor grad at velgerne ser økende ulikhet som største samfunnsproblem inn i valgkampen. Hvordan kan velgerne peke ut riktig kurs for landet når det tegnede kart ikke stemmer med virkeligheten?

Figuren sammenligner veksten i husholdningenes inntekt for P20 med P90, noen ganger omtalt som «de rike». Fra Stortingsmelding 13, 2018–2019, figur 2.7.

Del dette innlegget:

Publisert: 1. august 2021