Vedtekter

 1. Foreningens navn

Foreningens navn er: «AKSJON FOR BORGERLIG VALGSEIER».

Foreningen ble stiftet den 08.05.2021. Foreningens hovedsete er i Oslo kommune.

 1. Formål

Foreningens formål er å bidra til en borgerlig valgseier høsten 2021, men er for øvrig parti­politisk uavhengig.

 1. Realisering av formålet – drift

Foreningen vil samle inn finansielle midler fra fysiske og juridiske personer og organisasjoner, i form av medlemskontingent og pengegaver, for å søke å realisere formålet, jf. punkt 2.

Alle innbetalinger som mottas vil i sin helhet, etter styrets anvisning, bli benyttet til støtte av politiske kampanjer, annonsering, utgivelse av opplysningsskrifter, herunder opplysnings­skriftet med arbeidstittel: «Regjeringen hadde rett – medskrift for borgerlige velgere», og til andre direkte påløpte utgifter.

Eventuelle ubrukte midler vil tilfalle tankesmien Civita, jf. Punkt 15.

Basert på revisjonen av foreningen vil Deloitte, som foreningens valgte revisor, avgi bekreftelse i henhold til ISAE 3000 på hvorvidt foreningen er forvaltet og utdelinger er foretatt i samsvar med lov, foreningens formål og vedtektene for øvrig.

 1. Organisasjonsform

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person, hvilket innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

 1. Medlemmer

Alle fysiske eller juridiske personer som ønsker å bidra til fremme av foreningens formål kan være medlemmer.

Alle medlemmer plikter å forholde seg til foreningens formål og vedtak på årsmøtet. Medlemmene har like rettigheter og hvert medlem representerer én stemme.

 1. Ekskludering

Dersom (i) et medlem vesentlig misligholder sine forpliktelser overfor foreningen, eller (ii) dersom medlemmet handler illojalt overfor foreningen, herunder etter styrets oppfatning motarbeider foreningens formål eller (iii) det har oppstått et alvorlig og varig motsetningsforhold mellom medlemmet og andre medlemmer vedrørende driften av foreningen, kan styret beslutte å ekskludere medlemmet.  Det samme gjelder dersom det foreligger andre tungtveiende grunner som tilsier at medlemmet bør ekskluderes.

 1. Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og kan utpeke personer som skal være valgbare til tillitsverv i foreningen.

 1. Kontingent

Årskontingenten fastsettes av årsmøtet.

 1. Tillitsvalgtes godtgjørelse

Det skal ikke ytes godtgjørelse for tillitsvalgte.

 1. Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert år, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, og alle medlemmer har én stemme. Møteleder velges av årsmøtet.

Vedtak treffes med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning. Endring av vedtektene krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Endring av foreningens formål krever 9/10 flertall.

Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene.

Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten.

 1. Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

1.         Behandle årsrapport

2.         Behandle regnskap

3.         Behandle innkomne forslag

5.         Vedta budsjett

6.         Velge:

            a) Leder

            b) Styremedlem(mer) og varamedlem(mer)

 1. Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, men med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

 1. Kommunikasjon

Kommunikasjon, herunder innkallelser til årsmøter mv. kan skje med elektronisk kommunikasjon til det enkelte medlem.

 1. Styret

Foreningen ledes av et styre på 3 – 7 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.  

Styret skal:

 1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.
 2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi.
 4. Representere foreningen utad

Styret skal holde møte når lederen eller et flertall av styremedlemmene krever det.

Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

Foreningen tegnes av styrets leder i fellesskap med forretningsfører.

Styret beslutter hvem eller hvilke personer som skal representere foreningen utad og uttale seg på dennes vegne. Medlemmer har ikke anledning til å uttale seg på foreningens vegne, med mindre styret på forhånd har samtykket i dette.

 1. Oppløsning

Oppløsning av foreningen vil skje etter Stortingsvalget og innen 31.12. 2021. Endelig beslutning fattes av årsmøtet med alminnelig flertall. Årsmøtet kan likevel, med 2/3 flertall, beslutte at foreningen ikke skal oppløses. Det ordinære styret skal fungere som avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.

Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle tankesmien Civita, likevel slik at innsamlede midler fordeles iht. pkt. 3.

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

Del dette innlegget: